ข้อมูล กศน.ตำบล

ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบล

ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวศิวลักษณ์ คำปา
สถานที่ติดต่อ 277 ม.10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0903163659
ชื่อ กศน.ตำบล ตำบลดอยงาม
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวนิภาพร บุญหมื่น
สถานที่ติดต่อ รร.บ้านจำคาวตอง ม.2 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0993692052
ชื่อ กศน.ตำบล ป่าหุ่ง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวอติกานต์ มหาไม้
สถานที่ติดต่อ 121 ม.1 บ้านป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร 0813586436
ชื่อ กศน.ตำบล ตำบลป่าหุ่ง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวอติกานต์ มหาไม้
สถานที่ติดต่อ 121 ม.1 บ้านป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร 0813586436
ชื่อ กศน.ตำบล ตำบลทานตะวัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางดรุณี รัตนสุนทร
สถานที่ติดต่อ บริเวณ อบต.ทานตะวัน บ้านสันป่ง ม.5 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0627147753
ชื่อ กศน.ตำบล ตำบลทานตะวัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางดรุณี รัตนสุนทร
สถานที่ติดต่อ บริเวณ อบต.ทานตะวัน บ้านสันป่ง ม.5 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0627147753
ชื่อ กศน.ตำบล ตำบลเมืองพาน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวแคทริยา แสงคำมา
สถานที่ติดต่อ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.เมืองพาน บ้านหนองบัว ม.20 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0947614224
ชื่อ กศน.ตำบล ่ม่วงคำ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวกมลพรรณ เพชรน้ำ
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า บ้านสันมะเหม้า ม.4 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร 095-8219721
ชื่อ กศน.ตำบล ่ม่วงคำ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวกมลพรรณ เพชรน้ำ
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า บ้านสันมะเหม้า ม.4 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เบอร์โทร 095-8219721
ชื่อ กศน.ตำบล แม่เย็น
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสุทธิ์จิตตรี ไชยแสงคำ
สถานที่ติดต่อ บ้านสันต้นแหน หมู่7 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57280
เบอร์โทร 094-6011024
ชื่อ กศน.ตำบล สันกลาง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวอัญชลี ปาณะการ
สถานที่ติดต่อ บ้านหัวฝาย ม.9 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0894307675
ชื่อ กศน.ตำบล สันติสุข
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ
สถานที่ติดต่อ วัดสันกอตาล ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0824819139
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่เงิน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวศรัณยา ทาศักดิ์
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 089-9998534
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลบ้านด้าย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวเบญญาภา ธีระพงษ์
สถานที่ติดต่อ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านด้าย หมู่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 081-6031915
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลโป่งผา
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางนุชรี นันตา
สถานที่ติดต่อ วัดบ้านป่าแฝ หมู่ 3 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 084-0410274
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลศรีเมืองชุม
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางอรุณรัตน์ วรอินทร์
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 104 หมู่ 1 บ้านสันถนนเหนือ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 086-9249778
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่สาย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางลาวัลย์ ทองอ่อน และนางสาวสายฝน อินแปลง
สถานที่ติดต่อ ลานตากข้าว บ้านปิยะพร หมู่ 13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 061-9845315, 086-9744800
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าตึง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายทัตพงษ์ เครือใจ
สถานที่ติดต่อ 200 อบต.ป่าตึง(เก่า) หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทร 099-629-5948
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลธารทอง อำเภอพาน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวกนกวรรณ ยั่งยืน
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านสันมะแฟน ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 080-6336325
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลห้วยไคร้
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายธวัชชัย แสงจันทร์
สถานที่ติดต่อ วัดห้วยไคร้ใหม่
เบอร์โทร 085-8631215
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายชยุตม์ ทวีชัย
สถานที่ติดต่อ วัดสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสุด
เบอร์โทร 0962906899
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่เปา
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวกุลธิดา เจ้าส่ง
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 140 ม.2 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
เบอร์โทร 0801210751
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเวียงห้าว
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายจักรพงศ์ วงศ์ใหญ่
สถานที่ติดต่อ อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งสามเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0931341437
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเจริญเมือง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางวรวีรินทร์ วงศ์ใหญ่
สถานที่ติดต่อ อาคารอบต.เจริญเมือง (หลังเก่า) บ้านกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 08-7578-4266
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวเรนุกา วงศ์ใหญ่
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0811118279
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลดงมหาวัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางศุรีพร หอมวุฒิวงศ์
สถานที่ติดต่อ หมู่ 5 บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 080-602-5238
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าซาง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายชัยยง โฉมเกิด
สถานที่ติดต่อ วัดป่าซางโพธิ์ทอง หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์โทร 080-856-0538
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าซาง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายประชา สมแค้ว
สถานที่ติดต่อ วัดป่าซางโพธิ์ทอง หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์โทร 090-151-5571
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลทุ่งก่อ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายศุภกฤต แสนคำหล่อ
สถานที่ติดต่อ ในที่ว่าการอำเภอ หมู่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์โทร 097-314-8062
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลทุ่งก่อ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวรัตนา มณีจันทร์สุข
สถานที่ติดต่อ ในที่ว่าการอำเภอ หมู่ 15 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์โทร 089-897-4277
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลดงมหาวัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายวสิษฐ์พล ประดิษฐ์
สถานที่ติดต่อ หมู่ 5 บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 086-190-1646
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าซาง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายวิเศรษฐ์ ตุ่นมานะ
สถานที่ติดต่อ วัดป่าซางโพธิ์ทอง หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
เบอร์โทร 083-574-6905
ชื่อ กศน.ตำบล ม่วงคำ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวกมลพรรณ เพชรน้ำ
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านสันมะเหม้า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0958219721
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่อ้อ ศูนย์ กศน.อำเภอพาน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวปุญญิสา ประเต็ม
สถานที่ติดต่อ บ้านเด่นชัย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรสย
เบอร์โทร 0627577725
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่ไร่
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางธนพร ธนะวัง
สถานที่ติดต่อ ร.ร.บ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 087-1862499
ชื่อ กศน.ตำบล ตำบลแม่จัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล น.ส ภัทรศยา พรหมมา
สถานที่ติดต่อ อาคารอบตหลังเก่า ม 5 ต.แม่จัน
เบอร์โทร 0882719948
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวศิริวรรณ คีลาวงค์ ครู กศน.ตำบลแม่คำ
สถานที่ติดต่อ 473 หมู่ 11 บ้านม่วงคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 053-660786
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล น.ส.เทพิน คำสุนันท์
สถานที่ติดต่อ อาคารเอนกประสงค์ บ้านจอมจันทร์ หมู่ ๒ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0857075879
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเวียงชัย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวณัฐณิชา คำโล
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 095-4476787
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเมืองชุม
ชื่อ ครู กศน.ตำบล น.ส.ธัญรดา ประยศ
สถานที่ติดต่อ วัดเมืองชุม หมู่ 7 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0935089901
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลดอนศิลา
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาววิไร สุใจยา
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา บ้านหลิ่งกุญชร หมู่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 093-1415361
ชื่อ กศน.ตำบล ผางาม
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางผกาวรรณ์ บัวนาค
สถานที่ติดต่อ 145 หมู่ที่ 15 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
เบอร์โทร 0871933393
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลตับเต่า
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางกัญญ์วรา สีหมนตรี
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 5 บ้านไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0884047611
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลปล้อง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางพรทิพย์ สุขบัญชาชัย
สถานที่ติดต่อ 199 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
เบอร์โทร 0870930454
ชื่อ กศน.ตำบล ศรช.บ้านห้วยคุ-ห้วยหาน กศน.ตำบลปอ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวศุจัททปภา เติมสิริกุล
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยคุ ม.8 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เบอร์โทร 097 9205933
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่ลอย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวดวงกมล เข็มเพชร
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่่ 5 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
เบอร์โทร 0862805114
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลท่าข้าม
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นาวสาวนภสร จิตอารี
สถานที่ติดต่อ อาคารเอนกประสงค์ บ้านขวากเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0882727570
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าแดด กศน.อำเภอป่าแดด
ชื่อ ครู กศน.ตำบล ศรายุทธิ์ พรชัยเดชากุล
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลป่าแดด เลขที่ 136 หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเดิม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
เบอร์โทร 0869150387
ชื่อ กศน.ตำบล เม็งราย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางกชกร อินประสงค์
สถานที่ติดต่อ 310 หมู่ 10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0833205239
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลไม้ยา
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวสุรีญา เดชพิทักษ์ยนต์
สถานที่ติดต่อ อาคารไม้ โรงเรียนบ้านสันสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
เบอร์โทร 093-1985978
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลตาดควัน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางชนัญธิตา เรืองจุ้ย
สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ต๋ำเหนือ ม.1 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 090-7539531
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายสดายุ ทองมาลา
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 40 ม.4 บ้านป่าม่วง ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร 0800330575
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลศรีดอนชัย กศน.อำเภอเชียงของ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวศิวลักษณ์ คำปา
สถานที่ติดต่อ 207 ม.10 ตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทร 090-316-365-9
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลโชคชัย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางขวัญลักษณ์ คุณยศยิ่ง
สถานที่ติดต่อ วัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 8 ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทร 0988175561
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลสถาน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางพัชรินทร์ ศรีสุข
สถานที่ติดต่อ วัดทุ่งงิ้ว 23 หมู่11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0887660682
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลริมโขง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวสุภาพร สุภาพ
สถานที่ติดต่อ 298 ม.8 บ้านหาดทรายทอง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 089-5049034
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลบุญเรือง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางรำไพพรรณ วิลัย
สถานที่ติดต่อ อาคารเอนกประสงค์บ้านบุญเรือง ม.1 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0642584470
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลครึ่ง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาววัชรีพรรณ จันทร์หอม
สถานที่ติดต่อ 99/1 หมู่ที่ 8 บ้านหลวงใหม่พัฒนา ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57340
เบอร์โทร 0873046214
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่สลองใน กศน.อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล ชาติสยาม เงินเย็น
สถานที่ติดต่อ บ้านต้นม่วง หมู่ 13 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
เบอร์โทร 084-7403742
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเวียง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายทวีศักดิ์ ชอบจิตต์
สถานที่ติดต่อ 122 หมู่ 12 บ้านเวียงดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0895610272
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวรุ่งอรุณ เชื้อเมืองพาน
สถานที่ติดต่อ วัดปางไคร้
เบอร์โทร 0801223706
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าตาล กศน.อำเภอขุนตาล
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวภัทร คำชุ่ม
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
เบอร์โทร 0917362504
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลสันสลี
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวทิพย์วลี เกตุละคร
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลสันสลี (วัดบ้านโล๊ะ)หมู่ที่ 4 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 089-4323625
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลปอ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวบุษบา จินธะนู
สถานที่ติดต่อ 72/1 หมู่ 3 บ้านดอน(กอก) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 097-9982560
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวนันทพร บุดดี
สถานที่ติดต่อ 252 หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0882608815
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลยางฮอม
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายทศพร พรานเนื้อ
สถานที่ติดต่อ บ้านทุ่งศรีเกิด ม.3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
เบอร์โทร 0878296431
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลท่าก๊อ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวสาวิตรี ยอดดวงจันทร์
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลท่าก๊อ หมู่ 7 บ้านโฮ้ง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 087-0608323
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่พริก
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวสายฝน อูปคำ
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลแม่พริก หมู่10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0819616214
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเจดีย์หลวง กศน.อำเภอแม่สรวย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายสาธิต เทพชุมภู ครูกศน.ตำบล
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงแก้ว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0848099978
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่สรวย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวสินีนาฎ นากร
สถานที่ติดต่อ 175 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0884315849
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลวาวี
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายหัสส์พิพัศ ภูภูมิเศรษฐ
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลวาวี ม.13 บ.ห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0929464625
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางจิราลักษณ์ อินต๊ไชยวงค์
สถานที่ติดต่อ 59/1 หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0907572282
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลโป่งงาม
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางยุวเรศ พลชัย
สถานที่ติดต่อ วัดมงคลธรรมกายาราม ม.1 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร 0823869566
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเกาะช้าง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางวิไลรัตน์ ปัญญาโกษา
สถานที่ติดต่อ ๙๙ ศาสเอนกประสงค์ บ้านร้อง หมู่ ๑๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จำงหวัดเชียงราย
เบอร์โทร ๐๘๑-๐๒๐๑๓๕๔
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าแดด กศน.อำเภอแม่สรวย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายสิทธิพงศ์ นากร
สถานที่ติดต่อ บ้านโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0876618946
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่สลองนอก
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวรัตนา ทาศักดิ์
สถานที่ติดต่อ ม.6 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0805013513
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.อำเภอเชียงแสน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวศรัณยา ทาศักดิ์
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลแม่เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 089-9998534
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลโยนก
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางชวนพิศ อินภูมี
สถานที่ติดต่อ 500 ม.1 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 097-9189004
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว กศน.อำเภอแม่ลาว
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา
สถานที่ติดต่อ วัดดอนจั่น (ห้วยส้าน) ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 084-8947364
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายวีระ กันทะวัง
สถานที่ติดต่อ บริเวณ อบต.แม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0907537679
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลท่าสาย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางวลัยพรรณ พรหมดวงดี
สถานที่ติดต่อ ตั้งอยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลท่าสาย บ้านหนองยาว หมู่ที่ 5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย57000
เบอร์โทร 0813870804
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวนภัสกรณ์ ทนดี
สถานที่ติดต่อ 111 ม.1 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0857249691
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลศรีค้ำ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายบุญส่ง ธิตา
สถานที่ติดต่อ โรงบ่มใบยาบ้านเหมืองกลาง ม.1 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร 084-6122319
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าสัก
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายวิรัตน์ ชุ่มมงคล
สถานที่ติดต่อ วัดป่าสักน้อย หมู่ 13 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 086-924-4650
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่สลองใน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวราตรี อินทะนะ
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลแม่สลองใน ที่ตั้ง บ้านต้นม่วง หมู่ 13 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
เบอร์โทร 087-6619529
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลหล่ายงาว
ชื่อ ครู กศน.ตำบล น.ส กฤษณา พรมหล้า
สถานที่ติดต่อ 275 ม. 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชี่ยงราย
เบอร์โทร 097-9205924
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลบ้านแซว
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายวิชรุจน์ สิงห์ค๊ะ
สถานที่ติดต่อ 137 หมู่ 7 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0847417137
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลศรีดอนมูล
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายไกรรุ่ง สายดวงแสง
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลศรีดอนมูล (โรงเรียนยุบเลิกบ้านหนองปลาสะเด็ด) หมู่ 8 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์โทร 0835664212
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลแม่เจดีย์
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางดลล์ภา สันวรรณ
สถานที่ติดต่อ 147 ม. 1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทร 084-4806746
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าซาง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายนิโรธ จนอนุชิต
สถานที่ติดต่อ เลขที่๑๐๐ บ้านแม้สลอง หมู่ที่๑๔ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน เชียงราย
เบอร์โทร ๐๙๒๑๘๖๐๕๕๖
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางจิตรกานต์ สุตวงค์
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 176 หมู่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0835671323
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลเวียง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวผ่องพรรณี ศิริวรรณ
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลเวียง (วัดป่าแดง) หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0884133846
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่างิ้ว
ชื่อ ครู กศน.ตำบล พิริยา ตามวงค์
สถานที่ติดต่อ เทศบาลตำบลป่างิ้ว หมู่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0987507323
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลริมกก
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวสุภาพรรณ ใจแปง
สถานที่ติดต่อ อาคารเอนกประสงค์ บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ หมู่ที่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0913035977
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลบ้านโป่ง
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายวันชัย วรรณใจ
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลบ้านโป่ง (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0861855162
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลนางแล
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นายเดชา ใจแปง
สถานที่ติดต่อ วัดป่ารวก หมู่ที่ 8 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0835757871
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลสันมะเค็ด
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวอลิศา วิชัยษิริ
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลสันมะเค็ด หมู่3 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทร 0835671119
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบล สันกลาง อำเภอพาน
ชื่อ ครู กศน.ตำบล นางสาวอัญชลี ปาณะการ
สถานที่ติดต่อ กศน.ตำบลสันกลาง บ้านหัวฝาย หมู่ 9 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 089-4307675
ชื่อ กศน.ตำบล กศน.ตำบลป่าก่อดำ
ชื่อ ครู กศน.ตำบล วสันต์ อินทะ
สถานที่ติดต่อ กศน.อำเภอแม่ลาว
เบอร์โทร 0873240707