ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่ปูนล่าง
2018-02-04 09:37:47 เข้าชม : 43 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางทิวาพร ยางนอก
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0871741142
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

การจัดการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2551  ระดับประถม  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน 105  คน