ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่ขะตาน
2018-02-04 07:57:43 เข้าชม : 33 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายกิตติ ปาณะการ
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0850352145
บริการเสริม แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ทุกวันทำการ พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ เวลา 17.00 น.- 21.00 น. ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมธนาคารมูลสัตว์