ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านจะคำน้อย
2018-02-03 23:04:12 เข้าชม : 46 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายวิชิต เดชาฤทธิไกร
สถานที่ติดต่อ บ้านจะคำน้อย ม.16 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 084-3714826
บริการเสริม การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ทุกวันทำการ พบกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ เวลา 17.00 น.- 21.00 น. ทุกวันทำการ
ผลงานเด่น กิจกรรม

การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง