ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยมูเซอ
2018-02-05 17:55:03 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายธนันวัฒน์ ระวิมีธนาโชค
สถานที่ติดต่อ หมูที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 095-3156092
บริการเสริม ส่งเสริมอาชีพช่างปูน ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรู้หนังสือ
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00น. ทุกสัปดาห์
ผลงานเด่น กิจกรรม