ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านผาตุ้ม
2018-02-05 17:34:11 เข้าชม : 46 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายศุภชัย ใจสมปาน
สถานที่ติดต่อ บ้านผาตุ้ม ม.7 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศํพท์ 095-434-4119
บริการเสริม กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเตรียมความพร้อมศศช./ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ/การพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ/จัดทำโครงการอาหารกลางวันและนมให้เด็กที่ได้รับงบประมาณจาก อบต.
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยในตอนเช้าและตอนบ่ายทุกวันทำการ สอนผู้ไม่รู้หนังสือบ้านผาตุ้มหลังชาวบ้านเลิกจาการทำไร่ประมาณ 19.00น. - 21.00น.หรือแล้วแต่เวลาที่ชาวบ้านจะสะดวกมาเรียน วันศุกร์พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่บ้านงิ้วเฒ่า 9.00น. - 1
ผลงานเด่น กิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย,ศศช.เป็นศูนย์รวมของคนหมู่บ้าน ทั้งด้านศึกษาการเรียนรู้และใช้เป็นสถานที่จัดประเพณีสำคัญของหมู่บ้าน