ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกระเหรี่ยง
2018-02-05 17:33:58 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายธนันวัฒน์ ระวิมีธนาโชค
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ปูนน้อยกระเหรี่ยง ม.9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
เบอร์โทรศํพท์ 095-3156092
บริการเสริม ฝึกอาชีพช่างปูน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 19.00น-21.00น ทุกสัปดาห์
ผลงานเด่น กิจกรรม

นิเทศติดตามผลปฏิบัติงานศศชอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย