ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่จันใต้
2018-02-05 16:18:52 เข้าชม : 45 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสุรีย์ภรณ์ ศรีคำ
สถานที่ติดต่อ แม่จันใต้ หมู่ที่ 25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 08ุ6-1979475
บริการเสริม มุมส่งเสริมการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
วัน อังคาร พุธ พบกลุ่ม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย บ้านแม่จันใต้ ,วันพฤหัสบดี พบกลุ่มระดับ ม.ต้น ศศช.บ้านพนาเสรี
ผลงานเด่น กิจกรรม

โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนรักษ์โฮมเสตย์