ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านพญาโกหา
2018-02-05 10:17:34 เข้าชม : 80 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวปภาวินี สอาด
สถานที่ติดต่อ บ้านพญาโกหา หมู่ที่ 6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทรศํพท์ 092-6877907
บริการเสริม ห้องสมุดใน ศศช. มุมบันเทิงในศศช. บริการจัดผมในศศช. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จันทร์ กิจกรรมในสำนักงาน กิจกรรมอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย กิจกรรมในศศช. อังคาร กิจกรรมพบกลุ่มระดับประถมศึกษา พุธ กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้น พฤหัสบดี พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ศุกร์และตอนเย็นของทุกวันพบกลุ่มผู้ไม่รัูหนังสือนักศึกษาตอนกลางคืนตามบ้า
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็กปฐมวัยและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการกีฬาภายใน ศศช. กิจกรรมการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย การหางบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาุชุมชนบ้านพญาโกหาตลอดเวลา และยังพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนือง