ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านปางซาง
2018-02-05 10:14:08 เข้าชม : 51 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นางสาวกํญญาภัทธ ปิงใจ
สถานที่ติดต่อ 1097 ม.3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0954467406
บริการเสริม การส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้านและจัดทำศาลาส่งเสริมการอ่าน
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.กิจกรรมการสอนสายสามัญ วัน อังคารประถม วันพุธ ม.ต้น วันพฤหัสบดี ม.ปลาย
ผลงานเด่น กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การส่งเสริมการรู้หนังสือไทย  การร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน