ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านบาหรา
2018-02-05 09:37:59 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายนพกร มณีจันสุข
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านบาหรา หมู่ 19 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 081-1640858
บริการเสริม ศูนย์แนะแนวและการประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอแม่สรวย / แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักศึกษา / งานทะเทียนกศน.อำเภอแม่สรวย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น วันอังคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
ผลงานเด่น กิจกรรม

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มผู้นำชุมชน / อสม. / และเด็กที่ด้อยโอกาส พลาดโอกกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา