ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านจะป่า
2018-02-04 22:57:54 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายชยพล สุภาพัฒน์
สถานที่ติดต่อ บ้านจะป่า หมู่ที่ 10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 093-2588898
บริการเสริม การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
กิจกรรมวันจันทร์-วันอังคาร ปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียน/การศึกษาตามอัธยาศัย /่ส่งเสริมการรู้หนังสือ วันพุธ-วันศุกร์พลกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ เวลา 09.00-15.00 น.
ผลงานเด่น กิจกรรม

     -ส่งเสริมพัฒนางานวิชาชีพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าปัก ผ้าทอ ชนเผ่า) 

     -งานพัฒนาสังคม ชุมชน