ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ศศช.บ้านแม่สะแลป
2018-02-04 21:39:29 เข้าชม : 91 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่
ขื่อ ครู ศศช. นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่สะแลป หมู่ที่ 19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศํพท์ 0892633330
บริการเสริม เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกับผู้สูงอายุ วันศุกร์
ตารางพลกลุ่ม กำหนดการ
จัดกิจกรรมสำหรับส่งเสริมการรู้หนังสือไทย วันจันทร์ -วันพุธ ,จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ ม.ต้น ม.ปลาย วันอังคาร ,วันพฤหัส ,ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษา วันพุธ ,พฤหัส ,
ผลงานเด่น กิจกรรม

การส่งเสริมให้ชาวบ้านน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน