ข้อมูล ศศช.

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง (ศศช.)

ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอยู่สุข
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพงศ์ วงศ์ราช
สถานที่ติดต่อ หอประชุมเก่าบ้านอยู่สุข หมู่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0848044289
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านร่มฟ้าผาหม่น
ชื่อ ครู ศศช. นางอุไรวรรณ ศรชัยปัญญา
สถานที่ติดต่อ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทร 08-99550736 หรือ 0965295169
ชื่อ ศศช. บ้านโป่งสวนกวาง
ชื่อ ครู ศศช. นายหนึ่งบุรุษ เตชะธีระชาตรี
สถานที่ติดต่อ 490 หมู่ 12 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทร 095-5101323
ชื่อ ศศช. บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายศุภโชติ ทวีจิรกุล
สถานที่ติดต่อ 107 หมู่ 25 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทร 088-4044966
ชื่อ ศศช. 56
ชื่อ ครู ศศช. jj
สถานที่ติดต่อ gg
เบอร์โทร 00
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอายิโก๊ะ
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวนันธิดา จันทร์เปล่ง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 085-6247185
ชื่อ ศศช. บ้านแม่แอบ
ชื่อ ครู ศศช. นางอัมพร ณ ค้อ
สถานที่ติดต่อ 822 ม.11 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0803517621
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยน้ำเย็น
ชื่อ ครู ศศช. นางพิมพา สิงห์ค๊ะ
สถานที่ติดต่อ เลขที่24 หมู่13ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0817064934
ชื่อ ศศช. ครูนิเทศก์กลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวอำไพ สุปราการ
สถานที่ติดต่อ 630 ม.12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0846118138
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยข่อยหล่อย
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวมณีวรรณ ใจไหว
สถานที่ติดต่อ 630 ม.12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0947439658
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านเย้าแม่ต๋ำ
ชื่อ ครู ศศช. นายนิวัฒน์ โนวิชัย
สถานที่ติดต่อ 311 หมู่ 4 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร 0979527707
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านมูเชอแม่ต๋ำ
ชื่อ ครู ศศช. นายประเวศน์ ดงเย็น
สถานที่ติดต่อ 261 หมู่ 4 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทร 0932543528
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยน้ำริน(ไฟป่า)
ชื่อ ครู ศศช. นางเกศินี มะโนสุดใจ
สถานที่ติดต่อ 201 หมู่ 7 ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จง เชียงราย 57130
เบอร์โทร 064-9454159
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านหนอง
ชื่อ ครู ศศช. นายเนติชัย ปุ่นทอง
สถานที่ติดต่อ 156 ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
เบอร์โทร 0884018564
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านร่มฟ้าหลวง
ชื่อ ครู ศศช. นายวุฒิยา มูลศรีนวล
สถานที่ติดต่อ บ้านร่มฟ้าหลวงหมู่ที่ 12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทร 0988044741
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านร่มฟ้าผาหม่น
ชื่อ ครู ศศช. นางอุไรวรรณ ศรชัยปัญญา
สถานที่ติดต่อ บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ 15 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทร 0965295169
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยปอ
ชื่อ ครู ศศช. นายศรัญยู จันต๊ะขัติ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยปอ ม. 17 ต. ปอ อ. เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
เบอร์โทร 0882678391
ชื่อ ศศช. บ้านผาฮี้
ชื่อ ครู ศศช. นายนิยม สิมณี
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์โทร 095-8840824
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยน้ำริน-ไฟป่า
ชื่อ ครู ศศช. นางเกศินี มะโนสุดใจ
สถานที่ติดต่อ ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
เบอร์โทร 064-9454519
ชื่อ ศศช. บ้านผาฮี้
ชื่อ ครู ศศช. นายนิยม สิมณี
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์โทร 095-8840824
ชื่อ ศศช. ศศช.ลีซอปางกอก
ชื่อ ครู ศศช. นางรุจิกรณ์ กองแก้ว
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0979896324
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยอื้น
ชื่อ ครู ศศช. นายรณกฤต รินนายรักษ์
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0924500433
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปูนะ
ชื่อ ครู ศศช. นายบัณฑิตย์ จันทาพูน
สถานที่ติดต่อ บ้านปูนะ หมู่ที่ 4 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 081-8846994
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านขาแหย่ง
ชื่อ ครู ศศช. นายไตรรงค์ สุวรรณ
สถานที่ติดต่อ บ้านขาแหย่ง หมู่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 095-6905095
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยอื้น
ชื่อ ครู ศศช. นายรณกฤต รินนายรักษ์
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0924500433
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยอื้น
ชื่อ ครู ศศช. นายรณกฤต รินนายรักษ์
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0924500433
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่่คำน้อย
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวแสงดาว พันธ์ต๊ะ
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่คำน้อย หมู่ 18 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 091-0673751
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านใหม่ลัวะ
ชื่อ ครู ศศช. นางพรพรรณ อรุณกิจ
สถานที่ติดต่อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0863960164
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านผาแดง
ชื่อ ครู ศศช. นายชัยวัฒน์ มาลา
สถานที่ติดต่อ บ้านผาแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 081-9517860
ชื่อ ศศช. บ้านป่าแล
ชื่อ ครู ศศช. นายสมบัติ จูเปาะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0830710283
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. บ้านแม่แอบ
ชื่อ ครู ศศช. นางอัมพร ณ ค้อ
สถานที่ติดต่อ ๘๒๒ หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เบอร์โทร ๐๘๐-๓๕๑๗๖๒๑
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านท่าฮ่อ
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวสายสุนีย์ จุมปู
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0918591646
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านป่าไม้อาข่าพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายนพดล กันแก้ว
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 089-8387358
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยมูเซอ
ชื่อ ครู ศศช. นายธนันวัฒน์ ระวิมีธนาโชค
สถานที่ติดต่อ หมูที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 095-3156092
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านผาตุ้ม
ชื่อ ครู ศศช. นายศุภชัย ใจสมปาน
สถานที่ติดต่อ บ้านผาตุ้ม ม.7 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทร 095-434-4119
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกระเหรี่ยง
ชื่อ ครู ศศช. นายธนันวัฒน์ ระวิมีธนาโชค
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ปูนน้อยกระเหรี่ยง ม.9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร 095-3156092
ชื่อ ศศช. ศรช.โป่งกลางน้ำ,ขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
ชื่อ ครู ศศช. นายหนึ่งบุรุษ เตชะธีระชาตรี
สถานที่ติดต่อ ม.14 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 0955101323
ชื่อ ศศช. บ้านใหม่พัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายศุภโชติ ทวีจิระกุล
สถานที่ติดต่อ 117 ม.25 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 0884044966
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยน้ำมา
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวศศลักษณ์ อิสรารักษ์สกุล
สถานที่ติดต่อ 107 ม.15 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 0903244031
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านลีหวู่
ชื่อ ครู ศศช. นายภูปกรณ์ เวียงคำ
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านลีหวู่ หมู่ 12 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 093-6530799
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านผาแดงลีซอ
ชื่อ ครู ศศช. นายภานุพงษ์ ดวงมะโน
สถานที่ติดต่อ บ้านผาแดงลีซอ หมู่ที่3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 090-9600523
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านศิลาแดง
ชื่อ ครู ศศช. นางมนัณญา บัวย้อย
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0810331807
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่จันใต้
ชื่อ ครู ศศช. นางสุรีย์ภรณ์ ศรีคำ
สถานที่ติดต่อ แม่จันใต้ หมู่ที่ 25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 08ุ6-1979475
ชื่อ ศศช. ปางน้ำฮ้าย
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวจารุวรรณ เทพโพธา
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 093-0504658
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านป่าเกี๊ยะ
ชื่อ ครู ศศช. นายสง่า ปันยวง
สถานที่ติดต่อ หมู่่18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 085-6233844
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยไร่
ชื่อ ครู ศศช. นายสนั่น ปัญญาวิชา
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 11ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0628748177
ชื่อ ศศช. บ้านสี่หลัง
ชื่อ ครู ศศช. นายสุทน ไชยชมภู
สถานที่ติดต่อ ม.4 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0810248912
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยทราย
ชื่อ ครู ศศช. นายจัตราวัฒน์ ลามา
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร 0930474918
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางหนุนพัฒนา
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพจน์ ธัญญเกษตร
สถานที่ติดต่อ บ้านปางหนุนพัฒนา ม.19 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860556205
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านราษฎรรักษา
ชื่อ ครู ศศช. นายวิมล สุทธิจันทร์
สถานที่ติดต่อ หมู่17 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0828944745
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านขุนห้วยไคร้
ชื่อ ครู ศศช. นายจิรทิปต์ หินใหญ่
สถานที่ติดต่อ 83 หมู่ 14 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0857167455
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านเล่าตาขาว
ชื่อ ครู ศศช. นางทองศรี กิจตะวงศ์
สถานที่ติดต่อ 22 หมู่21 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0892647838
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านไทยสมัคคี
ชื่อ ครู ศศช. นายวิชัย ใจหนัก
สถานที่ติดต่อ 53 หมู่ 16 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0801348960
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านขุนต้า
ชื่อ ครู ศศช. นายสรนันท์ แสนยศ
สถานที่ติดต่อ 88ม.11ต.ตับเต่าอ.เทิงจ.เชียงราย
เบอร์โทร 0895579927
ชื่อ ศศช. ศศช.พญาพิภักดิ์
ชื่อ ครู ศศช. นายพลากร รู้ทำนอง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 13 บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
เบอร์โทร 0640599189
ชื่อ ศศช. ศศช.ป่าคาหลวง
ชื่อ ครู ศศช. นายเวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านป่าคาหลวง หมู่ 17 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 081-9603982
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยนากาด
ชื่อ ครู ศศช. นายชาญณรงค์ บุราสิทธิ์
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยนากาด หมู่ที่ 12 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 090 - 7536323
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแสนใหม่
ชื่อ ครู ศศช. นายธงชัย เลิศรัตนชัยพงษ์
สถานที่ติดต่อ หมู๋บ้านแสนใหม่ หมู๋ที่19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0819807702
ชื่อ ศศช. ศศช. บ้านกิ่วสะไต
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวสายใจ สมควร
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0965731679
ชื่อ ศศช. บ้านสองพี่น้อง ห้วยสา
ชื่อ ครู ศศช. นายพิบูลย์ ยองเพชร
สถานที่ติดต่อ หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 064-3087760
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยหก
ชื่อ ครู ศศช. นาวิษณุ ใจอ้าย
สถานที่ติดต่อ หมู่ 10 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0979322313
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยกอก
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวกมลพร จันธิมา
สถานที่ติดต่อ หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 061-2658011
ชื่อ ศศช. บ้านห้วยตุ๊
ชื่อ ครู ศศช. นายกบิล ช่วยไว้
สถานที่ติดต่อ หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0648258571
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านสันกลาง
ชื่อ ครู ศศช. นายสัญญา ยศหนัก
สถานที่ติดต่อ หมู่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 084-4892324
ชื่อ ศศช. บ้านแม่ต่ำน้อย หมู่ที่ 24 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชื่อ ครู ศศช. นายแสนชัย ก่ำแก้ว
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ต่ำน้อย หมู่ที่ 24 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 084-7404756
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยมะขามป้อม
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวทัศนีย์ บุญทา
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 081-0259278
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปากุเส็ง
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวภัทรนันท์ ปันแก้ว
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 23 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0952907662
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านป่าม่วง-สันกลาง
ชื่อ ครู ศศช. นางพิจิตรา ชื่นเมือง
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านป่าม่วง-สันกลาง หมู่ 18 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 084-3787397
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านพนาเสรี
ชื่อ ครู ศศช. นางสาววัฒนา เทพทองปัน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 25 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0833217457
ชื่อ ศศช. บ้านอะบอโด่
ชื่อ ครู ศศช. นายศิริ ถาวรวิจิตร
สถานที่ติดต่อ หมู่ 24 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 089-261-6436
ชื่อ ศศช. ศรช.บ้านแม่ยางมิ้น
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวจิระนันท์ อินตา
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ยางมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทร 091-0716215
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านทรายคำ
ชื่อ ครู ศศช. นางอารีย์ เมืองดี
สถานที่ติดต่อ บ้านทรายคำ หมู่ที่ 18 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 085-7155247
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยต้นผึ้ง
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวอรุณรัตน์ ไวสิทธิ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 061-3745585
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยหก
ชื่อ ครู ศศช. นางเรณู ฝั้นยะ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 090-3188254
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางไม้
ชื่อ ครู ศศช. นายทรงกรด ไชยยา
สถานที่ติดต่อ บ้านปางไม้พัฒนา หมู่ 21 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทร 0637918883
ชื่อ ศศช. บ้านป่าซ้อแสนพงษ์
ชื่อ ครู ศศช. นายวิทวัส กนกนาฎกุล
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 087- 1743349
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านพญาโกหา
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวปภาวินี สอาด
สถานที่ติดต่อ บ้านพญาโกหา หมู่ที่ 6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
เบอร์โทร 092-6877907
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอยู่สุข
ชื่อ ครู ศศช. นายเอกพงศ์ วงศ์ราช
สถานที่ติดต่อ อาคารเอนกประสงค์ บ้านอยู่สุข ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 084-8044289
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางซาง
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวกํญญาภัทธ ปิงใจ
สถานที่ติดต่อ 1097 ม.3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0954467406
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน
ชื่อ ครู ศศช. นางอำไพ สุริยะวงค์
สถานที่ติดต่อ 209 หมู่ 19 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0932134283
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยน้ำอุ่น
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวแคทรียา ปักษาจันทร์
สถานที่ติดต่อ 141 หมู่ที่ 21 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0980048508
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านเล็กในป่าใหญ่
ชื่อ ครู ศศช. นายยงยุทธ กันธิยะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 9 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0861154145
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านพะน้อย
ชื่อ ครู ศศช. นางผลิดา หล้าอินถา
สถานที่ติดต่อ บ้นพะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 087-9736945
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยหญ้าไซ
ชื่อ ครู ศศช. นางดาราพร ติยะธะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0800338366
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านบาหรา
ชื่อ ครู ศศช. นายนพกร มณีจันสุข
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านบาหรา หมู่ 19 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 081-1640858
ชื่อ ศศช. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านอายิโก๊ะ
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวนันธิดา จันทร์เปล่ง
สถานที่ติดต่อ ศศช.บ้านอายิโก๊ะ หมู่ที่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0856247185
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอาข่าป่ากล้วย
ชื่อ ครู ศศช. นายเกรียงศักดิ์ กิติลือ
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0970497535
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านโลจังชน
ชื่อ ครู ศศช. นายคนองเมฆ ใจสุข
สถานที่ติดต่อ หมู่1 ต.สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 092-2684723
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านจะจ๋อ
ชื่อ ครู ศศช. นายดาวรุ่ง เครือไชยา
สถานที่ติดต่อ บ้านจะจ๋อ หมู่ 6 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0846171117
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านจะป่า
ชื่อ ครู ศศช. นายชยพล สุภาพัฒน์
สถานที่ติดต่อ บ้านจะป่า หมู่ที่ 10 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 093-2588898
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอาข่าแม่ตาช้าง
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวจุฑามาศ ธรรมวงศ์
สถานที่ติดต่อ บ้านอาข่าแม่ตาช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทร 063-7825254
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านพิทักษ์คีรี
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวปนัดดา ค้ากำยาน
สถานที่ติดต่อ หมู่2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
เบอร์โทร 0884331504
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่สะแลป
ชื่อ ครู ศศช. นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่สะแลป หมู่ที่ 19 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0892633330
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านปางพระราชทาน2
ชื่อ ครู ศศช. นายเรวัฒน์ ค้ากำยาน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0871914602
ชื่อ ศศช. บ้านแม่ฉางข้าว
ชื่อ ครู ศศช. นายอุดร ก้อนศิลา
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ฉางข้าว หมู่ที่ 10 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
เบอร์โทร 0871919024
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านม้งแปดหลัง
ชื่อ ครู ศศช. นายณรงค์ ขัติยะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 12 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
เบอร์โทร 086 9235335
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยน้ำขุ่น
ชื่อ ครู ศศช. นางสุวิมล ขัติยะ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 18 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
เบอร์โทร 085 5293339
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่มอญ
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวรตนพร มะโน
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่มอญ หมู่ 2 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย
เบอร์โทร 087-1883791
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอาโต่
ชื่อ ครู ศศช. นายศศิพงค์ ชำนาญยา
สถานที่ติดต่อ หมู่12 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0811621650
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่ตะละ
ชื่อ ครู ศศช. นายอธิป ชุมภูแสงทอง
สถานที่ติดต่อ หมู่ 7 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0894352855
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่เปิน
ชื่อ ครู ศศช. นางจิติมา ชุ่มมงคล
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 13 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 089-4359472
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยส้านใหม่
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0831523901
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยน้ำริน
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวอมินทร์ตรา พรหมปาละ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 083-5708151
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านมอล่อง
ชื่อ ครู ศศช. นายนันทพล กาวี
สถานที่ติดต่อ บ้านมอล่อง หมู่25 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียง
เบอร์โทร 0821856
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านผาจี
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวนภัทรชกาณฐ์ ลาพิง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 093-1575949
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแสนเมืองโก
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวศุฐภาพิชญฆ์ วงค์ประดิษฐ
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 061-3456175
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยหยวกป่าโซ
ชื่อ ครู ศศช. นายเกียรติศักดิ์ อินเทพ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ม.9 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
เบอร์โทร 084-1694831
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยมะเดื่อ
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวเบญจวรรณ เทพประคอง
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยมะเดื่อ หมู่ที่9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0956845811
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านสามัคคีใหม่
ชื่อ ครู ศศช. นายตรีเนตร ขัติยะ
สถานที่ติดต่อ บ้านสามัคคีใหม่ หมู่ 13 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 085-1070226,087-1745931
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยหมาก
ชื่อ ครู ศศช. นายชุมพล เลี่ยนเครือ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยหมาก หมู่ที่18 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 093-1573125
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยกระ
ชื่อ ครู ศศช. นางหทัยกาญจน์ เลี่ยนเครือ
สถานที่ติดต่อ หมู่ 26 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0848087746
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยโต้ง
ชื่อ ครู ศศช. นายปรพลปวิธ ซาวคำ
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยโต้ง หมู่ 10 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0994429241
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยปูใหม่
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวภานุมาศ สุริยา
สถานที่ติดต่อ หมู่ 11 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0853428286
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านผาบือ
ชื่อ ครู ศศช. นางอัญชลี ชาวลี้แสน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 บ้านผาบือ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0860437725
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านสวนป่า
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวศุภานัน มณีวงค์
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 14 บ้านสวนป่า ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0844849581
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านหล่อโย
ชื่อ ครู ศศช. นายเศรษฐวิทย์ ประกอบดี
สถานที่ติดต่อ ม.19 ต.ป่าตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0895540441
ชื่อ ศศช. ครูนิเทศ ศศช.กลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวอำไพ สุปราการ
สถานที่ติดต่อ บ้านหลัก ศศช.บ้านห้วยข่อยหล่อย 630 หมู่ 12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0846118138
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านป่าซางสูง
ชื่อ ครู ศศช. นายดำเนิน คำดี
สถานที่ติดต่อ บ้านป่าซางสูง หมู่ที่ 16 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0847404685
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านจะทอ
ชื่อ ครู ศศช. นายชวลิต ไชยประเสริฐ
สถานที่ติดต่อ บ้านจะทอ หมู่ที่ 2 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0882515686
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอาแหละ
ชื่อ ครู ศศช. นายไพรรัตน์ เชื้อเมืองพาน
สถานที่ติดต่อ หมู่ 2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0885934126
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยทรายนอก
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวดวงนภา วงค์จินา
สถานที่ติดต่อ บ้านห้วยทรายนอก หมู่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0898509881
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยข่อยหล่อย
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวมณีวรรณ ใจไหว
สถานที่ติดต่อ 630 หมู่ 12 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0947439658
ชื่อ ศศช. แม่ฟ้าหลวง บ้านแก่งหลวง
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวเดือนฉาย เขื่อนวิเศษ
สถานที่ติดต่อ บ้านแก่งหลวง หมู่ 8 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0956914195
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอาเเหยะ
ชื่อ ครู ศศช. นายยงยุทธ อยู่ดี
สถานที่ติดต่อ บ้านอาเเหยะ หมู่ที่ 16 ต.ป่าตึง อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทร 095-4716235
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านเลาสิบ
ชื่อ ครู ศศช. นางภานิษา เชื้อเมืองพาน
สถานที่ติดต่อ หมู่ 3 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0863562197
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านป่าคา
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวปัฐมา ปัตถาพิมพ์
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 3 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0979184880
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยน้ำเย็น
ชื่อ ครู ศศช. นางพิมพา สิงห์ค๊ะ
สถานที่ติดต่อ 24 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0817064934
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่ปูนล่าง
ชื่อ ครู ศศช. นางทิวาพร ยางนอก
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0871741142
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านอาโย๊ะใหม่
ชื่อ ครู ศศช. นางปีวรา ปีลา
สถานที่ติดต่อ บ้านอาโย๊ะใหม่ ม. 7 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0904716630
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่ขะตาน
ชื่อ ครู ศศช. นายกิตติ ปาณะการ
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0850352145
ชื่อ ศศช. บ้านสามสูง
ชื่อ ครู ศศช. นายสุรพร คำปัน
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 080-7922733
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านเวียงหมอก
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวกาญจนา วงศ์ชัย
สถานที่ติดต่อ 192 ม.10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0613102915
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านสามกุลา
ชื่อ ครู ศศช. นางพัฒนา ใจเถิง
สถานที่ติดต่อ หมู่ที่8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0861965977
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่จันหลวง
ชื่อ ครู ศศช. นางสาวสุกัญญา อยู่ลือ
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่จันหลวง หมู่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0856277982
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านจะต๋อเบอ
ชื่อ ครู ศศช. นายสมาน ฐานะกอง
สถานที่ติดต่อ หมที่ 18 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0932598307
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านจะคำน้อย
ชื่อ ครู ศศช. นายวิชิต เดชาฤทธิไกร
สถานที่ติดต่อ บ้านจะคำน้อย ม.16 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 084-3714826
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านลอบือ
ชื่อ ครู ศศช. นายชาตรี กันทะคำแหง
สถานที่ติดต่อ บ้านลอบือ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0847176166
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านห้วยหินลาดนอก
ชื่อ ครู ศศช. พรชนวีร์ มณีศรัณย์
สถานที่ติดต่อ หมู่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบอร์โทร 0861865286
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านพะมูเซอ
ชื่อ ครู ศศช. นางจีรภิญญา เรืองวิทยนันท์
สถานที่ติดต่อ บ้านพะมูเซอ หมู่ที่ 11 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
เบอร์โทร 063-1801939
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านเทอดไทย
ชื่อ ครู ศศช. นายวีรสุนทรี สีลา
สถานที่ติดต่อ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง 57240
เบอร์โทร 0867323534
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง
ชื่อ ครู ศศช. นางสุณิศา กองแสง
สถานที่ติดต่อ บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง หมู่11ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร 0957930866
ชื่อ ศศช. ศศช.บ้านเเสนต่อ
ชื่อ ครู ศศช. น.ส อาภากร บุญปั๋นดิ
สถานที่ติดต่อ บ้านเเสนต่อ หมู่ 4 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
เบอร์โทร 086-7307585