นายบุญทรง  จิโนเป็ง

Education for all

Education is the basement of life. Develop education means develop everything.

All for education

Not only teachers who can organize education but everyone who skilled can share their knowledge.

"No one was left behind"

Chiang Rai NFE insist on giving chance of education for unreached people through the teachers, instructors, volunteers and local wisdoms.

Apps for Education

Maelao Learning
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
ระบบอ่านหนังสือออนไลน์
ตลาดนัดออนไลน์
แหล่งเรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน
ดิจิทัลชุมชน
รายงานข่าวกิจกรรม

Our Professional Team

นายบุญทรง จิโนเป็ง

ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

Chiang Rai NFE insist on giving chance of education for unreached people through the teachers, instructors, volunteers and local wisdoms.

นางคนึงนิตย์ วันนิตย์

รอง ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

ที่ปรึกษาระบบ CEI NFE Knowledge Management

นางพรมาดา วงศ์หวัน

ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา.

นายวสันต์ อินทะ

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ. CEI NFE Knowledge Management

Google for Education

สนับสนุน Account (xxx@dei.ac.th) 3ล้าน Account

Classroom
Logo-2
G-Mail
Hangouts
google-docs
google-sheet
google-calendar
youtube